അൽ മുക്താദിര്‍ ജ്വല്ലറി – മറ്റൊരു റിലയൻസ് ജിയോ

അൽ മുക്താദിര്‍ ജ്വല്ലറി – മറ്റൊരു റിലയൻസ് ജിയോ

ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ ബിപി എൽ മൊബൈൽ ഇൻകമിങ് – ഔട്ട്‌ ഗോയിങ്ങനും ഒരുപോലെ പണം ഈടാക്കിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തുടർന്ന് വന്ന പുതിയ മൊബൈൽ കമ്പനികൾ വലിയ തോതിൽ നിരക്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് അറുതി വരുത്തിയത് റിലയൻസ് ജിയോയുടെ വരവോടെയാണ്. ഒരു എം ബി ഡാറ്റക്ക്...
Buy Gold Without Making Charges at Al-Muqtadir

Buy Gold Without Making Charges at Al-Muqtadir

Are you dreaming of adding some glittering gold to your collection without the burden of hefty making charges? Your dream is about to come true at Al-Muqtadir Gold & Diamond Wholesale Jewellery! We are thrilled to announce our exclusive offer, where you can buy...